Oczyszczalnia Ścieków ''KAPUŚCISKA'' w Bydgoszczy - Etap II

Lokalizacja: Bydgoszcz
Inwestor: CHEMWiK Sp. z o.o. Bydgoszcz
Wartość kontraktu: ok. 100 mln PLN
Termin zakończenia: 2021 r.2 r.

 

Zadanie polega na zaprojektowaniu i wykonaniu modernizacji Oczyszczalni Ścieków KAPUŚCISKA - II etap oraz wykonaniu inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi w ramach działania 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji" oś priorytetowa II "Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zakres kontraktu obejmuje:

Rozbudowa mechanicznej części oczyszczalni:
- Dopływ ścieków surowych - Obiekt K-0
- Przepompownia PK-0
- Budynek krat i mechanicznego odwadniania piasku z komorą rozprężania - Obiekt 1
- Piaskownik - Obiekt 2
- Biofiltr - Obiekt B3
- Osadniki wstępne - Obiekt 3.1, 3.2

Rozbudowa biologicznej części oczyszczalni:
- Bioreaktory ścieków komunalnych - Obiekt 4.1, 4.2
- Osadniki wtórne - Obiekt 7.1, 7.2, 7.3, 7.4
- Stacja dmuchaw - Obiekt 19

Rozbudowa obiektów gospodarki osadowej i gazowej oczyszczalni:
- Pompownia osadu wstępnego zagęszczonego - Obiekt 11
- Zamknięte komory fermentacyjne - Obiekt 12.1, 12.2 ,12.3, 12.4.
- Budynek obsługowy przy ZKF - Obiekt 13 i 13A
- Zbiornik osadu przefermentowanego - Obiekt 14
- Stacja kogeneracji i kotłownia - Obiekt 30 i 29
- Stacja zagęszczania i odwadniania osadów - Obiekt 17, 17A, 14.2
- Zbiornik biogazu - Obiekt 22.2
- Przepompownia ścieków własnych - Obiekt 27
- Elementy biogazu

Modernizacja pozostałych obiektów oczyszczalni wraz z robotami towarzyszącymi:
- Przewody technologiczne
- Elektryka i AKPiA
- Roboty towarzyszące

Galeria zdjęć